Suoma ry:n toiminta

Suomen matkailuorganisaatioiden yhdistys - SUOMA ry

Toimintasuunnitelma kaudelle 1.1. - 31.12.2018

1. Toiminnan tarkoitus ja keskeiset tavoitteet

SUOMA ry on jäsenorganisaatioidensa ja näiden kanssa yhteistyössä toimivien matkailuyritysten puolueeton edunvalvoja ja verkostoitumisen edistäjä. Yhteistyöllä ja hyvien käytäntöjen jakamisella parannetaan sekä matkailuorganisaatioiden että matkailuyritysten toimintaedellytyksiä ja toimintakykyä. SUOMA ajaa koko matkailuelinkeinon etua vaikuttamalla matkailun valtakunnalliseen päätöksentekoon sekä toimimalla mahdollisimman aktiivisesti eri foorumeilla ja yhteistyöryhmissä. SUOMA ry toteuttaa tehostettua kotimaan markkinointia yhteistyössä jäsenten kanssa.

SUOMA nostaa monin toimenpitein matkailun arvostusta toimialana. Erityisesti tuodaan esille ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun vientiin rinnastettavia tulovaikutuksia, matkailun tuottamaa arvonlisä- ja muuta verokertymää sekä pysyvien työpaikkojen luomista kaikkialle maahan. Matkailun taloudellisten tulosten parantamiseen tarvitaan entistä tiiviimpää ja laajempaa yhteistyötä matkailun eri toimijoiden kesken ja myös valtiovallan riittävää panostusta erityisesti matkailuviennin edistämiseksi. SUOMA edistää kotimaan markkinointia jatkamalla v. 2017 hyvin onnistunutta 100syytä lomailla kotimaassa -kampanjaa myös v. 2018.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2018:

Loma-aikojen porrastus

SUOMA jatkaa pitkään esillä pidettyä vaikuttamista koulujen kesä- ja talvilomien porrastukseen matkailuelinkeinon sesonkien pidentämiseksi ja tasapainottamiseksi. SUOMA painottaa kesälomien siirtoon tähtäävää ratkaisua. Ministeri Lintilän ilmoitus siirtoa koskevan selvityksen tekemisestä tukee SUOMAn pitkään esillä pitämää näkemystä.

SUOMA organisoi konkreettisena toimenpiteenä sähköisen adressin avulla matkailuyritysten, matkailusta hyötyvien yritysten ja eri organisaatioiden kannanoton ja tavoitteena on saada vähintään 2000 toimijatahon nimilista tukemaan Suoman esitystä. Adressin tulos julkistetaan laajan tiedottamisen kautta ja luovutetaan Opetushallitukselle ja siirtoon vaikuttaville ministeriöille.

Suoma käy asiaan liittyen keskustelua useilla foorumeilla, tuo asian esille mm. Opetushallituksen MaRaMa (majoitus-, ravitsemis- ja matkailupalvelut) ennakointiryhmässä sekä selvittää näkemykset kuinka Opetushallitus on ajatellut asiaa Amisreformissa. Yhteistyökeskustelujen piirissä ovat myös loma-aikojen siirtoa esittänyt Lukiolaisten liitto ja Suomen Yrittäjät.

Majoitustilastoinnin kattavuuden parantaminen

Taustaa:

Nykyinen tilastointivelvoite ei koske majoitusyksiköitä, joissa on alle 20 vuodetta. Tilastoinnin ulkopuolelle jään näin ollen merkittävä määrä matkailullista kapasiteettia, joillakin alueilla runsaasta vuokrattavasta loma-asuntokannasta johtuen jopa 40%. Valtaosa vuokrattavista lomaasunnoista on sellaisessa omistuksessa, että em. vuodepaikkaluku ei täyty. Tämä tilastointiaukko vaikeuttaa matkailun arvon määritystä sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Lisäksi se vaikeuttaa huomattavasti matkailutulon mittausta, koska mittaustyökaluihin voi syöttää vain faktoja yöpymisistä, ei arvioita tilastoimattomista.

Matkailun arvostus elinkeinona ei edisty ellei sekä alueellisesti että valtakunnallisesti pystytä esittämään sen merkitystä ja arvoa faktatietoihin perustuen. Lisäksi matkailutulon luotettavilla laskelmilla arvioidaan julkisen rahoituksen panos/tuotos suhdetta entistä kriittisemmin. Lisäksi lainsäädäntöön perustuva tilastointivelvoite mahdollistaa verottajalle paremman seurannan ja sitä kautta tämän alueen ”harmaan talouden” vähentämisen.

Suoma tekee Työ- ja elinkeinoministeriölle esityksen lainasäädännön muuttamisesta niin, että tilastointivelvoitteen piiriin kuuluvat kaikki maksullisia majoituspalveluita tarjoavat yksiköt, poislukien tavanomaiseen asumiseen tarkoitetut vuokra-asunnot. Tilastoinnin piiriin kuuluisivat myös yksityismajoitusta tarjovat tahot. Tilastojen antaminen on nykyisin mahdollista sähköisesti suuremmille yrityksille Hotellinxin ja muiden vastaavien järjestelmien kautta. Myös pienille yksiköille voitaisiin helposti luoda nettipohjainen sähköinen tietojenantojärjestelmä Tilastokeskuksen toimesta. Tällöin ” automatisoitu” lisädata ei lisää oleellisesti Tilastokeskuksen työtä, ja käynnistysvaiheeseen tulisi myöntää erillisrahoitus.

Matkailun tiekartan eli Suomen matkailustrategian jatkuvuus

Taustaa:

Tammikuussa 2015 valmistui Suomen matkailun kasvun ja uudistumisen tiekartta 2015–2025 eli uusi Suomen matkailustrategia. Päämääränä on, että Suomi on vuonna 2025 Pohjois-Euroopan ykkösmatkailukohde.

Tiekartan strategiset painopisteet ovat:

 • Matkailukeskusten ja yritysverkostojen teemapohjaisen yhteistyön vahvistaminen sekä uudet avaukset tuotekehityksessä, myynnissä ja markkinoinnissa
 • Kilpailukykyisen ja monipuolisen tarjonnan kehittäminen matkailun ja muiden alojen rajapinnoista
 • Markkinointitoimenpiteiden vaikuttavuuden lisääminen ja tuotteiden helppo ostettavuus
 • Kasvua ja uudistumista tukeva, kilpailukykyinen matkailun toimintaympäristö
 • Sujuva saavutettavuus

Tiekartan tavoitteita edistämään valittiin viisi strategista projektia rahoitettuna TEM:n hallinnonalan välineillä 2015-2018.

 • FinRelax – Suomesta hyvinvointimatkailun kärkimaa
 • Merellinen saaristo kansainvälisesti tunnetuksi
 • Finland Stopover – Suomi johtavaksi stopover-maaksi
 • Matkailupalvelut digitaalisesti ostettaviksi ja löydettäviksi
 • Kestävän vesistömatkailukeskittymän BCD-demonstraatio -hanke (biotaloutta, cleantechiä ja

digitaalisuutta hyödyntäen)

Käytännön toteutukseen etenivät FinRelax, Merellinen saaristo ja Stopover. Näissä kaikissa matkailuorganisaatiot ovat olleet keskeisessä roolissa aktiivisesti mukana. Projektit jatkuvat osittain vielä v. 2018, mutta TEM ei alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen kohdenna rahoitusta enää eri projekteille, vaan Finpron matkailuohjelmakokonaisuudelle.

Uutena avauksena on järvialueen markkinointiin tähtäävä Lakeland hanke, jonka rahoitus pohjautuu huomattavassa määrin maakuntien panostukseen. Ainakin Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo ovat hankkeeseen sitoutuneet.

SUOMA ry tulee tekemään esityksiä strategiakauden jatkotoimenpiteistä, jotka nähdään matkailukentän kannalta hyödyllisimpinä ja joihin matkailuorganisaatiot voivat sitoutua ja sitouttaa oman alueensa yrityksiä.

Kotimaan matkailutarjonnan tehostettu markkinointi

Suomeen suuntautuva kansainvälinen matkailu on hyvässä kasvuvauhdissa, mutta kotimaan matkailulla on edelleen tärkein rooli matkailutoimialan kokonaistuloksen kannalta. Kotimaisten yöpymisten määrä oli v. 2017 yli kaksinkertainen ulkomaisiin yöpymisiin verrattuna.

100 syytä jatkaa:

SUOMAn johdolla toteutettiin v. 2017 kotimaan matkailun vuosikymmeniin suurin yhteiskampanja, 100 syytä lomailla kotimaassa, joka nosti uudenlaisella herättävällä tavalla kotimaan osin vähemmän tunnettujakin kohteita esille. Kampanjan huomioarvot sekä printti- että digimedian osalta olivat hyvät ja 100syytä saatiin koottua kaikkialta maasta, vaikka kampanjan markkinointi alueille päästiin käynnistämään vasta vuodenvaihteen jälkeen. Mukana oli myös valtakunnallisia tahoja kuten Metsähallitus ja VR.

Hyvin toteutettua 100 syytä kampanjaa jatketaan, mikäli syksyn 2017 aikana saadaan varmistettua riittävä sitoutuminen vähintään 300.000 euron kampanja budjettiin. Markkinointi potentiaalisille osallistujille aloitetaan syksyllä 2017. Jatkokampanjassa hyödynnetään ensimmäisen kampanjan hyväksi havaittuja osia ja rakennetaan kampanjaan osallistumisvaihtoehdot aikaisempaa konkreettisemmiksi.

Tehokkaat ryhmämyyntikiertueet:

SUOMA ryhmämatka –myyntikiertueet ovat vuodesta toiseen osoittaneet tarpeellisuutensa ryhmämatkailun tehokkaana foorumina ja ovat selkeästi suurin Suomessa järjestettävä matkailun myyyntitapahtuma. Kiertueella oli v. 2017 pitkän historian 25 toimintavuosi, mikä osoittaa niiden tarpeellisuuden sekä yritys että organisaatiokentässä. Suoman jäsenorganisaatioiden tulisi entistä enemmän osallistua kierroksille yhdessä alueensa matkailuyritysten kanssa, jolloin osallistumisesta saadaan irti paras kokonaisteho.

Kiertueen hoitaminen on ulkoistettu Ykkösmediat Oy:lle ja erittäin hyvin toiminutta yhteistyötä jatketaan.

MATKA avaa kotimaan kampanjan:

MATKA 2018 -messuilla toteutetaan yhdeksättä kertaa Palvelevat matkailutoimistot – infokokonaisuus. Info-osaston osallistujat ovat olleet erittäin tyytyväisiä toteutettuun konseptiin.

Tavoitteena on aikaisempien messujen tapaan muodostaa osastosta näyttävä kotimaan matkailun ”sydän”, kohtaamispaikka, josta ohjataan aktiivisesti messuvieraita suuremmille alueosastoille. Yhteistyötä jatketaan myös kahtena edellisenä vuonna osastolla mukana olleiden kotimaisten viinitilojen kanssa.

Halleissa kiertävinä oppaina toimii edellisten vuosien tapaan n. 100 matkailualan opiskelijaa useista matkailualan oppilaitoksista. Toiminta on saanut vuodesta toiseen hyvää palautetta sekä näytteilleasettajilta että messuvierailta. Infotoiminnan lisäksi tapahtuma tutustuttaa oppilaitoksia, SUOMAa ja sen jäsenorganisaatioita toisiinsa. Edellä mainitut toimenpiteet toteutetaan yhteistyössä messuorganisaation kanssa.

Mikäli 100syytä kampanjan rahoitus varmistuu, tehdään kampanjan avaus messuilla vaikka varsinainen mainonta alkaa kesän alussa. Messut ovat SUOMAlle merkittävä kustannuserä ja kustannusten jakamiseen pyritään löytämään useampi yhteistyökumppani. Saaristoasian neuvottelukunta on vahvistanut yhteistyökumppanuuden vuoden 2018 osalta.

SUOMA –akatemian tarjonta tehokäyttöön

SUOMAt Akatemia käynnistettiin pilottikokeiluina vuoden 2017 aikana. Akatemian toteutusta on johtanut Perho liiketalousopiston Anu Nylund oman työnsä ohella. Akatemia toteutettiin Opetushallituksen tuella ja siihen lähti mukaan alun perin mukaan 10 matkailualan oppilaitosta ja niiden määrä on nyt laajentunut 13 oppilaitokseen.

Matkailuakatemiassa ovat mukana seuraavat oppilaitokset:

 • Perho Liiketalousopisto(koordinoiva oppilaitos)
 • Lapin matkailuopisto
 • Tavastia/ Hämeenlinna
 • Edupoli / Helsinki, Vantaa ja Porvoo
 • Ekami/Kotka-Hamina
 • Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä PKKY
 • Savon ammatti- ja aikuisopisto Sakky/ Kuopio
 • Koillis-Suomen Aikuiskoulutus/Kuusamo
 • Kiljavan opisto
 • Kainuun ammattiopisto
 • Turun aikuiskoulutuskeskus
 • Jämsän ammattiopisto
 • Saamelaisalueen koulutuskeskus Sogsakk

Matkailuakatemian tarjonta ja oppilaitokset löytyvät osoitteesta http://www.matkailuakatemia.fi/.

Mukana olevat oppilaitokset tuottavat koulutuksen sisällön ja vastaavat opinto-ohjauksesta. SUOMAn roolina on tuoda ohjausryhmän kautta virikkeitä tarjottavaan sisältöön ja huolehtia koulutuksen markkinoinnista jäsenistölle ja seuraavassa vaiheessa yrityksille. SUOMAlla ei ole taloudellisia vastuita koulutuksesta.

Matkailualalla jo työskentelevälle Matkailuakatemian tarjonnasta löytyy mahdollisuuksia suorittaa alan ammatillinen näyttötutkinto, täydentää osaamista osatutkinnoilla (esim. markkinointiviestintä, Digi & SoMe) tai päivittää osaamista lyhytkoulutuksissa, joihin voi osallistua ihan yksittäin ja vaikkapa etänä verkossa. Koulutustarjonnassa on huomioitu SUOMA ry:n henkilöstöltä saadut palautteet ja niistä nousseet toiveet ja tarpeet. Koulutuksen sisältöä ja valikoimaa kehitetään koko ajan matkailukentän toiveet ja tarpeet huomioiden.

SUOMA käynnistää matkailuakatemian tehostetun markkinoinnin jäsenistölleen ja muille matkailun sidosryhmille. Markkinointia tehdään yhdessä Akatemiaan sitoutuneiden oppilaitosten kanssa. Akatemialle varataan esiintymistilaa myös Suoman info-osastolta MATKA 2018 messuilla.


Sivun alkuun

2. Jäsenistö

SUOMA ry:n jäsenmäärä on 12 varsinaista alueorganisaatiojäsentä (ml. matkailukeskusjäsenet) ja 44 matkailutoimistojäsentä ja 11 yhteistyöjäsentä. Tämän lisäksi toiminnassa on mukana i-toimistojen käyttöoikeusmaksulla 71 i-toimistoa. Osalla alueorganisaatiojäseniä on useita i-toimistoja ja osalla i-toimistojäseniä useita i-pisteitä. Yhteensä verkostoon kuuluvia organisaatioita ja näiden toimipisteitä on lähes 160. Merkittäviä muutoksia organisaatioiden määrässä ei odoteta tapahtuvan. I-toimistojen määrä on kuitenkin ollut koko ajan kasvusuunnassa.
Yhteistyöjäsenyyksien määrää kasvatetaan harkitusti valtakunnallisten toimijoiden suuntaan.

SUOMA toteutti i-toimistoille tehdyn kyselyn v. 2016 ja sen tuloksia hyödynnetään erityisesti koulutusohjelmien suunnittelussa. Vuonna 2017 vireille laitettua koko jäsenistöä koskevan kyselyn tuloksia hyödynnetään vuoden 2018 aikana. Siinä selvitetään organisaatioiden toiminnallista ja taloudellista tilaa ja näkemyksiä Suoman roolista tulevaisuudessa.

Sivun alkuun

3. Hallitus

Sääntöjen mukaan vuosikokouksen valitsemaan hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään neljä ja enintään kuusi jäsentä ja lisäksi jokaiselle valitaan varajäsen. Vuonna 2018 hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusi jäsentä, joista vähintään kaksi valitaan matkailutoimistojen edustajista.

Hallitus nimeää SUOMA ry:n edustajat valtakunnallisten ja muiden laaja-alaisten yhteisöjen hallintoelimiin.

Sivun alkuun

4. I-jaos

Vuosikokous valitsee i-jaoksen, johon kuuluu kuusi jäsentä ja vuodelle 2018 esitetään lisäksi kahden varajäsenen valitsemista. Näiden lisäksi i-jaoksen kokouksiin osallistuu myös yhdistyksen toiminnanjohtaja ja tarvittaessa hallituksen puheenjohtaja. I-jaokseen valitaan mahdollisimman hyvin erityyppisiä i-toimistoja edustava koostumus.

I-jaoksen tehtävänä on käsitellä vihreän-kilven käyttöoikeushakemukset ja myöntää käyttöluvat. Lisäksi i-jaos käsittelee myös muita matkailutoimistojen kehittämiseen ja henkilöstön koulutukseen liittyviä asioita ja järjestää verkostoitumistilaisuuksia ja koulutusta i-toimistojen työntekijöille. I-jaos kehittää myös I -kriteeristöä ja päättää kriteeristöön tehtävistä muutoksista. Vuoden 2018 aikana selvitetään vastaako nykyinen tähtiluokitus enää sitä i-toimistojen rakennetta mihin se aikanaan luotiin.

Sivun alkuun

5. Henkilöstö

SUOMA jatkaa sekä osa-aikaisen operatiivisen toiminnanjohtajan palvelujen hankkimista ostopalveluna että osa-aikaisen sihteerin palkkausta. Sihteerin tehtävänä on avustaa hallitusta ja hoitaa yhdistyksen taloutta ja juoksevia asioita. Muita ulkoisia palveluita hankitaan tarvittaessa hallituksen päätöksin budjetin sallimissa rajoissa.

Sivun alkuun

6. Kokoukset

Hallitus kokoontuu v. 2018 vähintään neljä kertaa. I-jaos kokoontuu tarvittaessa niin, että uudet lupahakemukset käsitellään kohtuullisessa ajassa ja koulutuksellisia asioita varten kokoonnutaan erikseen 1-2 kertaa. Vuosikokous pidetään sääntöjen mukaisesti 31.9.2018 mennessä ja sen yhteydessä järjestetään vuosittainen seminaari.

Sivun alkuun

7. Edustajat työryhmissä ja yhteisöjen hallintoelimissä

SUOMAn hallitus nimeää edustajat työryhmiin. Työryhmiin valitut henkilöt tuovat kokouksissa esille SUOMAn kannan ja toivomukset. Työryhmien jäsenet informoivat säännöllisesti hallitusta ja toiminnanjohtajaa.

SUOMAn lausunnot antaa hallitus. Hallitus pyytää tärkeisiin SUOMA ry:lle kohdistettuihin lausuntopyyntöihin kommentit jäsenistöltä, mikäli se on aikataulullisesti mahdollista.

SUOMAn tavoitteena on olla mukana mahdollisimman laajasti valtakunnallisessa matkailuun liittyvässä päätöksenteossa ja valtakunnallisesti tärkeiden hankkeiden valmistelussa.

Sivun alkuun

8. Koulutus

Matkailuoppilaitosten kanssa yhteistyössä toteutettava SUOMAt -akatemia tarjoaa jatkossa virtuaalisen koulutusfoorumin sekä matkailuorganisaatioille että matkailuyrityksille. Akatemian kautta on mahdollisuus osallistua sekä tutkintoon johtavaan pitkäkestoiseen koulutukseen että lyhytkestoisempaan täydentävään koulutukseen. Koulutusosioita voidaan lisäksi hyödyntää alueellisina esim. uusien kesätyöntekijöiden intensiivikoulutuksessa.

I-toimistoille järjestetään opinto- ja työseminaarimatka ulkomaiseen kohteeseen toimintavuoden aikana, mikäli kiinnostuneita lähtijöitä on riittävästi.

SUOMA on yhdessä Kuntaliiton ja Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry:n kanssa kuntamarkkinointia ja viestintää edistävän PIIRI yhteisön organisoija. PIIRI tarjoaa vuosittain erittäin monipuolisen pääseminaarin ja 3-4 muuta maksutonta koulutuksellista tapahtumaa.

Piiriin liittyy myös Kuntamarkkinoinnin SM kisat, joihin matkailuorganisaatioiden kannattaa aktiivisesti osallistua.

Sivun alkuun

9. Jäsenrekisteri

Jäsenrekisterin avulla alueorganisaatiot, matkailutoimistot ja yhteistyöjäsenet voivat päivittää omia tietojaan ja nähdä muiden toimijoiden tiedot. Lisäksi rekisteriohjelman kautta luodaan eri tahoilla julkaistavia tiedostoja, postitusosoitteistoja ja hoidetaan jäsenmaksulaskujen tuottaminen. Tietojen ajan tasalla pitäminen vaatii jäsenistöltä nykyistä parempaa aktiivisuutta esim. henkilötietojen ylläpidossa. Rekisterin perusteella lähetetään mm. kaikki SUOMAn tiedotteet.

I-toimistojen sopimuksissa määritelty omavalvontailmoitusvelvoite on tullut pakolliseksi auktorisoinnin ehdoksi ja vuosittain marraskuussa tehtäväksi. Omavalvontailmoitusten tekemisessä on ollut puutteita ja tämä aiheuttaa vuosittain ylimääräistä työtä ja johtaa mm. laskujen uusintaa mikäli laskutusosoitteen muutosta ei ole päivitetty.

Sivun alkuun

10. Tutkimus ja matkailun vaikutusten mittaus

SUOMA jatkaa Taloustutkimus Oy:n kanssa toteutettavaa matkailualuetutkimusta joka tehdään joka toinen vuosi ja sen sisältöä kehitetään jatkuvasti. Tutkimuksen avulla saadaan luotettava tieto kuluneen kesän matkailusta ja päätöksentekoon vaikuttaneista asioista eri matkailualueilla. Lisäksi syyskuussa tehtävässä tutkimuksessa selvitetään seuraavaan talvi- ja kesäkauteen liittyviä matkailuaikeita. Vuoden 2018 tutkimukseen voidaan liittää 100 syytä kampanjaan liittyviä kysymyksiä ja kysymys koulujen loma-aikoihin liittyen. Tutkimus toteutetaan, mikäli sillä on riittävästi tilaajia.

SUOMAn jäsenet ja yhteistyöjäsenet sekä yhteistyössä olevat oppilaitokset voivat tilata tutkimuksen SUOMAn välityksellä 60% normaalihintaa edullisemmin.

SUOMA pyrkii edistämään myös valtakunnallisten matkailututkimusten tuottamista ja matkailutulon mittaamisen kannalta oleellista tilastoinnin laajentamista.

Sivun alkuun

11. Tiedottaminen

Sisäistä tiedottamista kehitetään ottamalla käyttöön uutiskirje, siirtämällä laajempaa sisältöä entistä enemmän www.suoma.fi sivuille ja facebookkiin. SUOMA ry:n kotisivujen (www.suoma.fi) sisältöä ja rakennetta kehitetään jatkuvasti resurssien puitteissa ja erityisesti aktivoidaan SUOMA facebook sivun käyttöä, joka toimi hyvin 100syytä kampanjan seurantavälineenä.

Ulkoisen tiedottamista kehitetään viestintätoimiston kanssa ja erityisesti panostetaan keskeisten tavoitteiden esilletuomiseen. SUOMAn rooli ja nimi kiinnitetään entistä selkeämmin kaikkiin toimiin missä ollaan mukana. Viestinnän kehittämiseen kuuluu myös logon uusinta ja muut ulkoasun piirteet.

Sivun alkuun

12. Talous

SUOMA ry:n kokonaisbudjetti vuodelle 2018 on 79 945 euroa. Jäsenmaksut ja vihreän i-kyltin käyttöoikeusmaksut pidetään edelleen vuoden 2016 tasolla.

Jäsenmaksut/I-käyttöoikeusmaksut:  
Alueorganisaatiojäsenet / matkailukeskusjäsenet 750 €

I-toimistot

490 € (myös käyttöoikeusmaksu sama)
I-toimistojen sivupisteet 100 € (käyttöoikeusmaksu)
Yhteistyöjäsenet 640 €

Palkkiot ja matkakulujen korvaukset:

Palkkioita SUOMA:n hallituksen ja i-jaoksen jäsenille tai edustajille työryhmissä ei makseta. Matkakuluja voidaan korvata hallituksen päätöksellä tapauskohtaisesti, mikäli edustajan oma työantaja ei niitä korvaa.

Vuoden 2018 aikana tehdään pitemmän aikavälin talousrakenteen ja ansaintalogiikan tarkastelu.

Sivun alkuun

13. Yhteistyötahot ja jäsenyydet

Yhteistyön kehittäminen eri tahojen kanssa koetaan tärkeäksi. Tässä alla lueteltu tahoja joiden kanssa tehdään jo kiinteää yhteistyötä tai ollaan jäsenyys suhteessa.

VISIT FINLAND/FINPRO

Visit Finland on toiminut vuoden 2015 alusta osana Finpron organisaatiota. Finpro ja Tekes on päätetty yhdistää v. 2018 alusta Business Finland yksiköksi. SUOMA seuraa aktiivisesti kehitystä uudistuvan organisaation kehitystä ja erityisesti Tekesin lisäarvoa matkailuun.

Matkailualueet ja organisaatiot ovat olleet aktiivisesti ja ratkaisevassa roolissa mukana VisitFinlandin kasvuohjelmissa ja tätä toimintaa on syytä jatkaa kuitenkin niin, että SUOMAlla on voimakkaampi rooli 2025 saakka ulottuvan strategiakauden jatkotoimenpiteissä nykyisten kasvuohjelmien päätyttyä. Lakeland hanke uutena ohjelmana vaatii Järvi-Suomen matkailuorganisaatioilta aktiivista panostajan ja oman alueen koordinoijan roolia.

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ

Ministeriön matkailusta vastaavan virkamieheen ja muihin avainhenkilöihin pidetään jatkuvia yhteyksiä. Yhteydenpidossa korostuu nyt matkailun tiekartan jatkotoimenpiteet ja Tekesin ja Finpron yhdistymisen vaikutukset, tilastoinnin laajentaminen ja loma-aikojen siirtoon liittyvä selvitys.

SUOMEN MATKATOIMISTO-ALAN LIITTO SMAL

Suomen matkatoimistoalan liiton kanssa jatketaan yhteistyötä ja yhtenä osa-alueena on MATKA- messujen aikana järjestettävä Matkatieto -koulutus. Yhteisenä intressinä on myös vaikuttaminen nykyisen valmismatkalain korvaavan uuteen Eu-perusteiseen lakiin. Sen piiriin tulee entistä suurempi joukko matkailutoimijoita. Lainvalmisteluun liittyvät lausunnot on annettu koordinoiden Smallin kanssa. SUOMA on SMAL:n toimialajäsen ja SMAL on SUOMAn yhteistyöjäsen.

LINJA-AUTOLIITTO

Linja-autoliitto SUOMAn yhteistyöjäsen. Erityisesti Linja-autoliiton tilausliikenteeseen painottuneet jäsenyritykset ovat tärkeä kohderyhmä SUOMA -kiertueen kannalta, mikäli nämä saadaan tuomaan ryhmämatkoja tekevien asiakkaidensa edustajia kiertuetapahtumiin.

ELY-KESKUKSET

SUOMA toimittaa vihreää I-kilpeä käyttävien toimistojen luetteloa säännöllisesti Ely-keskuksille ja antaa pyydettäessä lausuntoja I-toimistojen ennakko-opastehakemuksiin liittyen. Pääsääntöisesti lupa myönnetään vain vihreän I-kilven käyttöluvan saaneille toimistoille. Ely -keskukset ovat nykyisin tärkein matkailun julkinen rahoittaja sekä kehittämis- että investointihankkeiden osalta. On tärkeää, että alueorganisaatiot pitävät säännöllistä yhteyttä Ely keskusten matkailuasioista vastaaviin henkilöihin.

MATKA –MESSUT

Matka -messuihin liittyvää yhteistyötä on kuvattu tarkemmin kohdassa ”keskeiset tavoitteet”. Toiminnanjohtaja ja Satu Hirvenoja Visit Turku, ovat SUOMAn edustajina MATKA -messujen kehitysryhmässä.

PIIRI

SUOMA on ollut jo 10 vuoden ajan aktiivisesti kehittämässä yhdessä Kuntaliiton ja SEKES ry:n kanssa PIIRI yhteisöä (www.piiri.info), johon kaikki SUOMAn toiminnassa mukana olevat henkilöt voivat maksutta liittyä. Piirin tavoitteena on kehittää kunnallisen sektorin markkinointi- ja viestintä valmiuksia. Piiri- verkosto tarjoaa vuoden aikana vähintään neljä laadukasta koulutustilaisuutta, joista kolme on maksuttomia. SUOMA ry:n tavoitteena on pitää matkailua esillä osana kuntamarkkinointia ja matkailuorganisaatioiden aktiivinen osallistuminen Piiri tapahtumiin edesauttaa matkailun roolin esilletuomista.

Sivun alkuun